spot_img
25.2 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiOdržana 27. sjednica Gradskog vijeća Orašje

Održana 27. sjednica Gradskog vijeća Orašje

Danas je održana 27. sjednica Gradskog vijeća Orašje s ukupno predloženih 17 točaka Dnevnog reda. Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika sa prethodne sjednice, vijećnik Nesad Tokalić je potaknuo inicijativu za postavljanje tzv. „ležećih policajaca“ na cesti u Osmoj ulici, radi bolje sigurnosti svih sudionika u prometu.  Na početku zasjedanja vijećnici su usvojili Godišnji plan rada Grada Orašja za 2023. godinu, koji je proistekao iz trogodišnjeg plana rada Gradske uprave Orašje za period 2023.-2025. godina. Pojedinačne službe u Gradskoj upravi Orašje su pripremile svoje godišnje planove rada sa aktivnostima i projektima koji će se poduzimati u 2023. godini. Ostvarenju strateških ciljeva će se doprinositi realizacijom 70 programa koje su definirale nadležne gradske službe, od čega su 62 programa iz Strategije razvoja Grada Orašje za period 2021.-2027. godina, te 8 programa iz programskih dokumenata i nadležnosti službi. Također je usvojeno Izvješće o realizaciji Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje Grada Orašja za prošlu godinu. Za njegovu provedbu je osigurano blizu pola milijuna KM, a ukupno je utrošeno više od 470.000 KM. Jednoglasnu potporu vijećnika dobio je Program zajedničke komunalne potrošnje Grada Orašja za ovu godinu. Njime je predviđen širi obim aktivnosti na području Grada i prigradskih naselja, zbog čega je predviđen veći iznos sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio aktivnosti obavljat će JP Komunalac i Vodovod i odvodnja.

Vijećnici su bili jednoglasni i kod usvajanja odluke o pristupanje izrade Prostornog Plana Grada Orašje za period 2023. do 2043. godine. Postojeći je donesen 1991. godine i zastario je, a novi usvojeni, ovisno o potrebama može se dopunjavati ili mijenjati. Granice Plana su u granicama Grada Orašje, a ukupna površina iznosi 129.680 četvornih km. Optimalni rok za izradu Plana je jedna godina i počinje teći od dana potpisivanja ugovora sa nositeljem izrade. Nositelj pripreme Plana je Služba prostornog uređenja i imovinskog pravnih poslova, koji su u postupku donošenja dužni osigurati sudjelovanje zainteresirane javnosti. Sredstva za financiranje pripreme, izrade i donošenja Prostornog plana osigurat će se u proračunu Grada Orašja.

Odlukom o Planu parcelacije zemljišta, predviđene su nove parcele na tri lokacije, i to kod Gradskog stadiona za Beer fest, zatim tri nove čestice u zoni mješovite namjene u 42. ulici i pet novih parcela u Zoni mješovite namjene Jug II, što su vijećnici jednoglasno podržali. Tri točke dnevnog reda odnosile su se na prodaju gradskog građevinskog zemljišta izravnom pogodbom i putem licitacije. Gradsko vijeće je dalo suglasnost na sklapanje Sporazuma na unaprjeđenju vodnih usluga, Odluku o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki Orašja, Izvješće o provedbi odluke o uvođenju godišnjih anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki javnim i administrativnim uslugama u Gradskoj upravi Orašje.

Na dnevnom redu današnje sjednice našlo se i Izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2022. godinu koje je usvojeno. Pravobranitelj Marijan Živković je kazao kako ova institucija pokriva područje Grada Orašja i općine Domaljevac Šamac, te da je imalo ukupno 119 predmeta u svom radu. 88 ih je riješeno, a 31 predmet prenesen u ovu i naredne godine. Tijekom prošle godine ukupno je zaprimljeno 87 novih predmeta.  

Jednoglasno je usvojeno Konačno izvješće Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća. U Izvješću je navedeno kako su prirodnom nesrećom „SUŠOM 2022.“ bile zahvaćene sve mjesne zajednice na području Grada Orašja, odnosno 7.881 domaćinstvo i 20.085 osoba. Prema rezultatima procjene šteta nastalih kod građana i pravnih osoba, koje je izradilo Gradsko povjerenstvo, Grad bi trebao osigurati 7.275.919 KM. U Izvješću je navedeno kako Grad nije u mogućnosti sa raspoloživim sredstvima izvršiti financiranje svih radnji na otklanjanju posljedica šteta. Stoga Gradonačelnik treba podnijeti zahtjev prema Vladi ŽP, a potom će Vlada uputiti prema Vladi FBiH. Na koncu su vijećnici primili k znanju Informacije o donošenju Plana integriteta Grada Orašja, te o izradi Izvješća o razvoju Grada Orašja za 2021.godinu.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više