spot_img
14.6 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiJavni Natječaj za prijem djelatnika vježbenika u radni odnos

Javni Natječaj za prijem djelatnika vježbenika u radni odnos

Orašje, Ulica VIII/3, 76 270                                                                                           www.radioorasje.com
e-mail: rporasje@tel.net.ba
Tel/fax  031/ 712-270
Broj: 22/22
Orašje, 12.04.2022.godine

Na temelju Odluke Nadzornog odbora o davanju ovlaštenja za raspisivanje Javnog natječaja za prijem djelatnika vježbenika u radni odnos, broj: 04/22 od 22.03.2022. godine, v.d. ravnatelja-glavnog i odgovornog urednika Javnog poduzeća „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem djelatnika vježbenika u radni odnos

1) Predmet Javnog natječaja:

            Predmet Javnog natječaja je prijem vježbenika u Javno poduzeće „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje, kako slijedi:

– VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova, smjer novinarstvo…………… 1 izvršitelj.

Radni odnos pripravnika se zasniva na godinu dana.

2) Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

            Pored općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– završena visoka stručna sprema VII. stupnja ili I. ili II. ciklusa Bolonjskog sustava studiranja tražena ovim Javnim natječajem,

– bez radnog iskustva u struci nakon stečene stručne spreme tražene ovim Javnim natječajem.

3) Kriteriji za imenovanje kandidata:

  1. da je državljanin BiH
  2. da je  stariji od 18 godina
  3. da se na njega ne odnosi članak IX.1 Ustava BiH
  4. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

4) Prijavljivanje na Javni natječaj

Kandidati su uz potpisanu prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o priznavanju diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ  nakon 6.4.1992.godine),
  2. uvjerenje o državljanstvu,
  3. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  4. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca,
  5. Uvjerenje Službe za upošljavanje Županije Posavske o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja stručne spreme tražene ovim Javnim natječajem.

Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 8 dana, računajući od 12.04.2022. godine, kao dana objave ovog Javnog natječaja na službenoj internet stranici J.P. Radiopostaje Orašje i oglasnoj ploči J.P. Radiopostaje Orašje.

Prijava na natječaj dostavlja se putem pošte preporučeno, na adresu: J.P. Radiopostaja Orašje, VIII ulica broj 3 , 76270 Orašje, s naznakom:

”Javni natječaj za popunu radnog mjesta vježbenikau J.P. Radiopostaju Orašje – NE OTVARATI”

Neblagovremene, nepotpisane i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

v.d. ravnatelja-glavnog i odgovornog urednika

Matija Dominković

spot_img

najnoviji članci

istražiti više