spot_img
35.7 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiUsvojen Nacrt Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu

Usvojen Nacrt Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu

Gradsko vijeće Orašje održalo je svoju 23.redovnu sjednicu, a u samo sat vremena zasjedanja vijećnici su razmotrili i usvojili svih 19. točaka dnevnoga reda, od kojih je 18. dobilo jednoglasnu potporu vijećnika. Na početku sjednice, predsjednik Stanko Vincetić informirao je vijećnike da je Emir Beširević iz stranke Nezavisni-Neovisni podnio ostavku zbog odlaska na novu, nespojivu funkciju, a nakon što SIP BiH ovjeri novi mandat, na jednoj od narednih sjednica bit će imenovan novi vijećnik ove stranke. Po usvajanju izvješća i zapisnika s prethodne sjednice, uslijedila su vijećnička pitanja i inicijative, koja su uputili Amela Jahić, vezano za rješavanje problema pasa lutalica u Orašju, te predlaže da se na pješačkoj  stazi u 8. ulici naprave silazne točke radi lakšeg pristupa kolicima s djecom. Alen Aljukić pak predlaže da se za novu lokaciju za veliku tržnicu razmotri prostor kod Omladinskoga doma i da se u toj ulici postave ležeći policajci, zbog velike brzine koju razvijaju vozači i sigurnosti djece koja koriste igralište iza doma, dok vijećnik Marinko Džoić inzistira na angažiranju sezonskih radnica u Komunalcu, na sadnji i održavanju cvijeća i hortikulture u gradu.

Uslijedila je rasprava i usvajanje Statuta Grada Orašja, protiv kojega je bio jedino vijećnik HSP-a BiH Mario Pejić. Zakonom o Gradu Orašje uspostavljen je Grad Orašje, kao pravni sljednik Općine Orašje, koji preuzima obilježja, nadležnosti, prava, obveze i imovinu općine čiji je sljednik. U zakonskom roku, Gradsko vijeće donijelo je Privremenu statutarnu odluku Grada Orašje, do donošenja Statuta Grada, koji je bio 45 dana na javnoj raspravi i koji sadrži sve elemente propisane zakonom, pa je Gradsko vijeće i usvojilo ovaj prijedlog. Statutom Grada Orašja se uređuju samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlasti i način rada njegovih tijela, oblici neposrednog odlučivanja građana, mjesna samouprava, imovina i financiranje Grada, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i drugim razinama vlasti, te druga pitanja koja se odnose na Grad.  

Gradski vijećnici su usvojili i Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Orašja za prvih devet mjeseci ove godine. Na prihodovnoj strani izvršenje iznosi 74 posto od planiranog odn. 7. 435,398 KM, a na rashodovnoj 5. 301,142 KM ili 53 posto. Potom je usvojen i Nacrt Proračuna Grada Orašja za 2023.godinu, u iznosu od 10.510,000 KM. Nacrt sada ide u javnu raspravu, nakon čega će Služba za financije, ukoliko bude prijedloga, primjedbi i sugestija od strane pravnih i fizičkih osoba, pripremiti Prijedlog Proračuna, čije se usvajanje očekuje do konca ove godine. Usvojen je i nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Grada za narednu godinu.

Dosadašnja Odluka o uspostavi Registra proračunskih korisnika iz 2016. godine stavljena je izvan snage, budući nije u ingerenciji vijeća nego Službe za financije, koja je zadužena da uspostavi novi Registar proračunskih korisnika Grada Orašja, u skladu sa Zakonom o proračunima u FBiH i Pravilnikom o utvrđivanju i načinu vođenja registra proračunskih korisnika proračuna u F BiH. Izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašje pojašnjene su određene odredbe radi pravilnog obračuna i isplate plaća i naknada, te poboljšanje prava koja se odnosi na naknadu za odlazak u mirovinu namještenika.

Donesene su izmjene Odluke o postupku iznajmljivanja i cijeni oglašavanja prostora na LED video-ekranima u vlasništvu Grada Orašja. Zbog interesa javnosti za kraćim periodom oglašavanja od minimalnog na mjesec dana, propisanog ranijom Odlukom, pristupilo se ovim izmjenama kojima se omogućava korisnicima da od Grada iznajme prostor za reklamiranje u trajanju od 15 dana, te je Gradsko vijeće omogućilo i taj rok  po cijeni od 30 KM i reguliralo način naplate različitih duljina reklama, navodi se u obrazloženju Odluke.

Gradsko vijeće je odlukom proglasilo javni interes nad pet parcela u katastarskoj čestici Tolisa radi rekonstrukcije Savskog obrambenog nasipa na području Srednja Posavina, te se može pristupiti njihovom izvlaštenju, a utvrđen je  i javni interes za izvođenje radova u svrhu polaganja srednje naponskog 10(20)kV kabela „Union-Foods“ Orašje.

Odlukom o planu parcelacije, izvršit će se parcelacija građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu u svrhu privođenja zemljišta namjeni u ukupnoj površini od 350.345 m² u katastarskoj općini Orašje. Planom parcelacije utvrđuje se veličina, oblik, položaj građevinske parcele, pristup parceli, regulacijska i građevinske linije i površine za javnu namjenu.

Vijećnici su usvojili i Odluku o prodaji nekretnine u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije, a Gradonačelnika ovlastili za raspisivanje javnog oglasa, a potom i Odluku o pribavljanju poslovnog prostora za potrebe Grada Orašja po određenim kriterijima.

Prostor koji se nalazi u poslovnoj zgradi u 3. ul. u Orašju, u vlasništvu Grada, Odlukom je dan u zakup Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske radi otvaranja Konzulata u Orašju, na period od 4 godine, uz mogućnost produženja i mjesečnu naknadu od 600 eura. Vlada RH će urediti unutarnji dio objekta, pa će se sredstva za tu namjenu uračunati u cijenu najma, a Vlada ŽP bit će ovlaštena da zaključi Ugovor s Vladom RH. Još jedan prostor i to kod Parka u Orašju, od 12 m2, dan je na besplatno korištenje Udruzi pčelara Trut Orašje.

Zaključkom su vijećnici dali suglasnost na zamjenu nekretnina u vlasništvu Grada Orašja i Javnog poduzeća Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Poslovnica Orašje, u 14. i 3. ulici, a sjednica je završena usvajanjem Zaključka o postupanju po Izvješću o financijskoj reviziji Općine Orašje za 2021. godine te usvajanjem Odluke o prestanku rada i pokretanju likvidacije društva Centar za poduzetništvo Orašje, čije poslove i zadaće preuzima Ured za razvoj Gradske uprave Orašje.  

spot_img

najnoviji članci

istražiti više