spot_img
27.9 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiOdržana 43. sjednica Gradskog vijeća Orašje

Održana 43. sjednica Gradskog vijeća Orašje

Jednoglasnim usvajanjem dnevnoga reda od 20 točaka, Gradsko vijeće Orašje započelo je današnju 43. sjednicu, uz predsjedanje predsjednika Stanka Vincetića.  Potporu svih vijećnika dobili su i izvodi iz zapisnika s 41. i 42. sjednice, a  vijećnička pitanja i inicijative uputili su Lejla Kapetanović i Nusret Saltović. Vijećnica Kapetanović je inicirala upis djece u vrtić putem javnog natječaja, te rješavanje problema kontejnera s otpadom u 1. ulici na naspi i povećanje njihovoga broja, dok je vijećnik Saltović ponovno inicirao reguliranje parkiranja u pojedinim ulicama u gradu, uz mogućnost plaćanja i rješavanje problema zaraslih površina uz napuštene i prazne kuće.

Većinom glasova usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.2024. do 31.3.2024. godine. U prvom ovogodišnjem kvartalu ostvaren je pozitivan financijski učinak, pri čemu su prihodi i primici veći za skoro 370 000 KM u odnosu na rashode i izdatke.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim pristojbama, koja je također usvojena, uz jezično usklađivanje, Grad Orašje će uskladiti gradske s federalnim pristojbama u dijelu naknada za usluge katastra.

Donošenju nove Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kostrč“ pristupilo se prvenstveno radi zakonske obaveze za donošenje i usuglašavanje ovoga akta sa važećim federalnim propisima, a zatim i radi trajne zaštite zdravlja stanovništva uspostavom zaštitnih zona i zaštitnih mjera za izvorišta vode za piće „Kostrč“. Na području grada Orašja trenutno je u primjeni Odluka iz 2020. godine. Međutim, kako je analizom tijekom njene primjene utvrđeno da postoje određene nedorečenosti, odnosno da se ne uvažava faktičko stanje što dovodi do nemogućnosti razvoja područja obuhvaćenog navedenim zonama, pristupilo se izradi izmijenjene odluke, a prije toga i analizi cijelog procesa te izradi Izmijenjenog Elaborata. Predloženim izmjenama se jasno definiraju zone, obuhvat istih, obvezne mjere zaštite, te djelatnosti koje su dozvoljene uz dodatne, kao i posebne mjere zaštite. Prethodnom odlukom nije bilo dozvoljeno građenje objekata i legalizacija u toj zoni, a ovom se, uz propisane uvjete, to omogućava. Odluka je usvojena u Nacrtu, koji će biti proslijeđen u javnu raspravu, a pred vijećnicima se naći u još jednom čitanju.  

Gradsko vijeće je odlučilo da Grad Orašje pristupa Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, čime se obvezuje smanjiti emisiju CO2, povećati otpornost na klimatske promjene i predložiti rješenja za ublažavanje energetskog siromaštva na svom području, a gradonačelnika ovlastilo za potpisivanje. Grad Orašje je uz još četiri jedinice lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, te po pet JLS iz Srbije i Crne Gore na temelju javnog poziva odabran da sudjeluje u Green Kick projektu koji je dio Europske klimatske inicijative (EUKI). Cilj projekta je smanjiti CO2 na 55 posto do 2030 godine, a značaj ovoga sporazuma  za Jedinice lokalne samouprave ogleda se i u mogućnosti apliciranja na sredstva EU fondova za zaštitu životne sredine. 

Prijedlogom Odluke o proširenju Poduzetničke zone Dusine, ista se proširuje i obuhvaća zapadni dio od magistralne ceste M 1.8 u ukupnoj površini od 478.424 m², istočni dio kojeg čine dvije zasebne cjeline u površinama od 317.584 m² i 105.000 m² te istočni dio od postojeće Poduzetničke zone Dusine koja je određena sukladno Regulacijskom planu Poduzetnička zona III u površini od 480.300 m², a sve sukladno Prostornom planu Županije Posavske. Odluka je usvojena, a njenom realizacijom Grad Orašje će moći povlačiti financijska sredstva s viših razina vlasti te privući i nove investitore.  

Vijećnici su utvrdili da je od javnog interesa izvođenje radova u svrhu polaganja PE-HD cijevi i provlačenje bakarnih kabela prema idejnom projektu „Proširenje TK mreže Dusine“, te da se može pristupiti nepotpunom izvlaštenju određenih parcela u ovu namjenu. Od javnog interesa je i izvođenje radova u svrhu legalizacije i postavljanja MSAN kabineta i rekonstrukcija TK mreže u Bukovoj Gredi prema Glavnom projektu „Postavljanje MSAN kabineta Bukova Greda i rekonstrukcija TK mreže Bok“ tako da se i na tim određenim parcelama može pristupiti nepotpunom izvlaštenju.

Odobrena je prodaja zemljišta u površini od 208 m² u vlasništvu Grada Orašja putem izravne pogodbe kupcu „ZIN-INVEST“ d.o.o. Srebrenik radi oblikovanja građevinske parcele na Lameli, gdje je izgrađena nova stambena zgrada, po cijeni od 60,00 KM po metru kvadratnom.

Odlukom o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u KO Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije bit će prodane tri parcele za izgradnju višestambenih zgrada. Za raspisivanje javnog oglasa i provedbu ove Odluke zadužen je Gradonačelnik.

Odlukom o upisu prava vlasništva, Grad Orašje bit će uknjižen u zemljišnim knjigama kao vlasnik nekretnina Osnovne škole Orašje i Dječjeg vrtića Pčelica. Ova Odluka bila je potrebna zbog toga što Grad Orašje ide u projekt proši renja Dječjeg vrtića za čije financiranje s viših razina vlasti je potrebno da bude i vlasnik, a svakako je osnivač ove dvije ustanove.

Gradsko vijeće Orašje zaključcima je dalo suglasnost za pokretanje postupka dodjele koncesije za postavljanje solarnih panela na tri firme: Irass Donja Mahala, Conram Brčko i Gagi Ugljara, na period od 20 godina za prva dva subjekta i 30 godina  za treći.

Ilija Baotić ponovno je imenovan za člana Gradskog izbornog povjerenstva Orašja nakon što mu je istekao prethodni mandat. Baotić je ujedno bio i jedini prijavljeni kandidat na javnom natječaju i budući ispunjava uvjete ponovno je imenovan za ovu poziciju

Gradsko vijeće je dalo suglasnost na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola, budući postojeći istječe 31. kolovoza ove godine, a do kraja sjednice vijećnici su većinom glasova usvojili Izvješće o radu JU Dječji vrtić Pčelica te jednoglasno Izvješće o radu JU Centar za kulturu Orašje, oba za prošlu godinu.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više