spot_img
14.6 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiJavni natječaj

Javni natječaj

JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje
Nadzorni odbor

Broj: 38-2/23
Orašje, 17. 4. 2023. godine

Na temelju članka 8. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 17. i 19. Statuta Javnog poduzeća „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“, 8/05, 2/11, 4/17) i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog natječaja broj: 38/23 od 17. 3. 2023. godine, Nadzorni odbor JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja-glavnog i odgovornog urednika JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

 1. Predmet Javnog natječaja
  Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-glavnog i odgovornog urednika JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje na razdoblje od četiri godine.
 2. Opis pozicije
  Ravnatelj-glavni i odgovorni urednik JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje organizira i rukovodi poslovanjem Radiopostaje Orašje, zastupa Radiopostaju Orašje prema trećim osobama, odgovora za zakonitost rada, izvršava odluke Nadzornog odbora, provodi Statut i Etički kodeks, obavlja izradu i nadgledanje realiziranja planova poslovanja, zapošljava i otpušta zaposlenike sukladno zakonu, rukovodi, uređuje i odgovara za sve emisije, programske sadržaje i novinarske poslove, izdaje naloge i raspoređuje zadatke za rad novinarima i drugim suradnicima, osigurava da se zaposlenici i suradnici u svom radu pridržavaju zakonskih i podzakonskih akata, predlaže teme, istražuje, pravi i uređuje tematske emisije, bira sugovornike, mjesto snimanja te sudjeluje u montaži emisija, priprema informacije, izvještaje te uređuje i vodi vijesti, vodi program, čita tekstove priopćenja, obavijesti, priprema i čita reklamne spotove, priprema i realizira priloge s terena, po potrebi vozi automobil za rad na terenu, telefonski se uključuje u program s mjesta događaja na terenu, priprema kratka priopćenja, izvještaje i vijesti za službenu web stranicu Radiopostaje Orašje, obavlja i druge poslove koji omogućavaju neometan rad Radiopostaje Orašje.
  Za svoj rad ravnatelj je odgovoran Nadzornom odboru i skupštini Radiopostaje Orašje odnosno Općinskom vijeću Orašje.
 3. Uvjeti natječaja
  Kandidati za izbor i imenovanje ravnatelja moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.
  Opći uvjeti :
  ⦁ da je stariji od 18 godina,
  ⦁ da je državljanin BiH,
  ⦁ da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
  ⦁ da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. Ustava BiH),
  ⦁ da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u javnom poduzeću pet godina od pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
  ⦁ da nije osoba kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u poduzeću u koje se kandidira,
  ⦁ da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
  ⦁ da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH,
  ⦁ da nema privatni ili financijski interes u poduzeću u koje se kandidira.

Posebni uvjeti:
⦁ da ima završenu visoku stručnu spremu VII./1 stupanj obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS) društvenog smjera
⦁ da ima najmanje pet godine radnog iskustva u području informiranja i elektronskih medija ili društvenih djelatnosti, nakon stjecanja visoke stručne spreme
⦁ da ima sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije
⦁ da ima sposobnost nepristranog donošenja odluka.

Pored navedenih uvjeta, prilikom rangiranja kandidata uzet će se u obzir savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije te sposobnost nepristranog donošenja odluka, a što će se procijeniti putem intervjua.

 1. Podnošenje prijava
  Uz prijavu na natječaj, koja mora sadržavati, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti:
  a) kratki životopis
  b) uvjerenje o državljanstvu ili presliku CIPS osobne iskaznice
  c) presliku diplome o završenom obrazovanju i rješenje o priznavanju diplome ukoliko je diploma stečena u inozemstvu
  d) dokaz (uvjerenje, potvrda) o radnom iskustvu s najmanje pet godine radnog iskustva na
  poslovima u području informiranja i elektronskih medija, nakon stjecanja visoke stručne spreme
  e) uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca);
  f) vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat
  disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana
  objavljivanja upražnjene pozicije;
  g) ovjerena izjava da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.
  Ustava BiH);
  h) vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije osoba osuđivana za krivično djelo i
  privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u javnom poduzeću pet godina od pravosnažnosti
  presude isključujući vrijeme zatvorske kazne;
  i) vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije osoba kojem je pravosnažnom presudom
  zabranjeno obavljanje aktivnosti u poduzeću u koje se kandidira;
  j) vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu
  članka 12. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  k) vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti
  prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH
  (“Službene novine Federacije BiH” br. 70/08)
  l) vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije predsjednik ili član Nadzornog ili
  Upravnog tijela drugog društva ili institucije sukladno odredbama Zakona o gospodarskim
  društvima.

Svi kandidati koji se prijave na javni natječaj dužni su dostaviti originale ili ovjerene preslike dokumenata kojim dokazuju uvjete postavljene natječajem.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 3. svibanj 2023. godine.

Prijave na natječaj sa svim traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj kuverti, sa naznakom Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-glavnog i odgovornog urednika – NE OTVARATI – , na adresu:

JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje
Nadzorni odbor
Osma ulica, broj 3
76270 Orašje,

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj se objavljuje na službenoj web stranici Javnog poduzeća „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje i u jednom dnevnom glasilu.

 1. Ostale informacije
  Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete Javnog natječaja, Nadzorni odbor će obaviti intervju. Za kandidata koji se ne pojavi na intervju smatrat će se da je odustao od daljnjeg postupka.
  Konačno imenovanje ravnatelja vrši Nadzorni odbor.
 2. Predsjednica Nadzornog odbora _____________ Zorica Raguž-Osmanagić
spot_img

najnoviji članci

istražiti više