spot_img
22 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiJavni natječaj za ravnatelja

Javni natječaj za ravnatelja

JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

Nadzorni odbor

Broj: 66-2/24                                                                                                

Orašje, 6. 6. 2024. godine

Na temelju članka 8. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09, 109/12), članka 17. i 19. stavak 2. Statuta Javnog poduzeća „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“, broj: 8/05, 2/11, 4/17) i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog natječaja broj: 66/24 od 10. 5. 2024. godine, Nadzorni odbor JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja-glavnog i odgovornog urednika JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

 1. Predmet Javnog natječaja

Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-glavnog i odgovornog urednika JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje na razdoblje od četiri godine.

 • Opis pozicije

Ravnatelj JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje organizira i rukovodi poslovanjem Radiopostaje Orašje, zastupa Radiopostaju Orašje prema trećim osobama, odgovora za zakonitost rada, izvršava odluke Nadzornog odbora, provodi Statut i Etički kodeks, obavlja izradu i nadgledanje realiziranja planova poslovanja, zapošljava i otpušta zaposlenike sukladno zakonu, vodi uređivačku politiku-rukovodi, uređuje i odgovara za sve emisije, programske sadržaje i novinarske poslove, izdaje naloge i raspoređuje zadatke za rad novinarima i drugim suradnicima, osigurava da se zaposlenici i suradnici u svom radu pridržavaju zakonskih i podzakonskih akata, predlaže teme, istražuje, pravi i uređuje tematske emisije, bira sugovornike, mjesto snimanja  te sudjeluje u montaži emisija, priprema informacije, izvještaje  te uređuje i vodi vijesti, vodi program, čita tekstove priopćenja, obavijesti, priprema i čita reklamne spotove, priprema i realizira priloge s terena, po potrebi vozi automobil za rad na terenu, telefonski se uključuje u program s mjesta događaja na terenu, priprema kratka priopćenja, izvještaje i vijesti za službenu web stranicu Radiopostaje Orašje, obavlja i druge poslove koji omogućavaju  neometan rad Radiopostaje Orašje.

Za svoj rad ravnatelj-glavni i odgovorni urednik odgovoran je Nadzornom odboru i skupštini Radiopostaje Orašje odnosno Gradskom vijeću Orašje.

 • Uvjeti natječaja

Kandidati za izbor i imenovanje ravnatelja-glavnog i odgovornog urednika moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti :

 • da je stariji od 18 godina,
 • da je državljanin BiH,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. Ustava BiH),
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u javnom poduzeću pet godina od pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 • da nije osoba kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u poduzeću u koje se kandidira,
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 • da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH,
 • da nema privatni ili financijski interes u poduzeću u koje se kandidira.

Posebni uvjeti:

 • da ima završenu visoku školsku spremu VII./1 stupanj obrazovanja društvenog smjera, odnosno završeni drugi ciklus tog obrazovanja
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u oblasti informiranja i elektronskih medija
 • da ima sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije
 • da ima sposobnost nepristranog donošenja odluka.

Pored navedenih uvjeta, prilikom rangiranja kandidata uzet će se u obzir savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije te sposobnost nepristranog donošenja odluka, a što će se procijeniti putem intervjua.

 • Podnošenje prijava

Uz prijavu na natječaj, koja mora sadržavati, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti:

a)   kratki životopis

      b)   uvjerenje o državljanstvu ili presliku CIPS osobne iskaznice

c)   presliku diplome o završenom obrazovanju i rješenje o priznavanju diplome ukoliko je diploma stečena u  inozemstvu

d)  dokaz (uvjerenje, potvrda) o radnom iskustvu s najmanje tri godine radnog iskustva na

    poslovima u području informiranja i elektronskih medija, nakon stjecanja visoke stručne spreme

e)   uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca)

f)   vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat

     disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana

     objavljivanja upražnjene pozicije

g)  ovjerena izjava da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.

     Ustava BiH)

h)  vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije osoba osuđivana za krivično djelo i

     privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u javnom poduzeću pet godina od pravosnažnosti

     presude isključujući vrijeme zatvorske kazne

 1. vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije osoba kojem je pravosnažnom presudom

     zabranjeno obavljanje aktivnosti u poduzeću u koje se kandidira;

j)   vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu

     članka 12. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

k)  vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

     prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH  

     (“Službene novine Federacije BiH” br. 70/08)

l)  vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije predsjednik ili član Nadzornog ili

     Upravnog tijela drugog društva ili institucije sukladno odredbama Zakona o gospodarskim  

     Društvima.

Svi kandidati koji se prijave na javni natječaj dužni su dostaviti originale ili ovjerene preslike dokumenata kojim dokazuju uvjete postavljene natječajem.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 24. lipnja 2024. godine.

Prijave na natječaj sa svim traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj kuverti, sa naznakom Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-glavnog i odgovornog urednika  – NE OTVARATI – , na adresu:

JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

Nadzorni odbor

  Osma ulica, broj 3

76270 Orašje

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj se objavljuje na službenoj web stranici Javnog poduzeća „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje i u jednom dnevnom glasilu.

 • Ostale informacije

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete Javnog natječaja, Nadzorni odbor će obaviti intervju. Za kandidata koji se ne pojavi na intervju smatrat će se da je odustao od daljnjeg postupka.

Konačno imenovanje ravnatelja-glavnog i odgovornog urednika vrši Nadzorni odbor.

  Predsjednica Nadzornog odbora

    Zorica Raguž-Osmanagić

spot_img

najnoviji članci

istražiti više