spot_img
19 C
Orašje
spot_img
NaslovnicavijestiGrad Orašje u 2024. godinu ulazi s Proračunom od nepunih 13 milijuna...

Grad Orašje u 2024. godinu ulazi s Proračunom od nepunih 13 milijuna KM

Gradsko vijeće Orašje održalo je danas svoju posljednju ovogodišnju i 37. redovnu sjednicu, koja je rezultirala usvajanjem svih predloženih točaka dnevnoga reda. U odnosu na prethodne sjednice, na ovoj  nije bilo zainteresiranih vijećnika za pitanja i inicijativa, pa su tako na početku sjednice jednoglasno usvojili Izvode iz zapisnika s 35. i 36. sjednice, kao i predloženi dnevni red, a potom je uslijedila rasprava oko izmjena i dopuna Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu, koje je pojasnila Ruža Nedić, tajnik Gradske uprave Orašje. Prema njenim riječima Rebalans proračuna je bio nužan jer nisu uplaćena sredstva viših razina vlasti na Depozitni račun Grada, pa će biti prenesena u iduću godinu i utrošena.  Nakon rasprave, Rebalans Proračuna za ovu godinu, u iznosu 10.300.850 KM što je 76 posto od planiranog iznosa od 13.465.660 KM. Rebalans je usvojen s 19 glasova ZA, dok je vijećnik HSP-a BiH Mario Pejić bio protiv.  

Po usvajanju rebalansa, uslijedio jer i Prijedlog Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu. U pojašnjenju je Ruža Nedić kazala kako je na Nacrt ovoga dokumenta pristiglo nekoliko primjedbi, sugestija i zahtjeva. Uvažen je zahtjev javnih ustanova, čiji je osnivač Grad Orašje, za povećanjem tranši zbog upošljavanja novih djelatnika i usklađivanja plaća. To se odnosi na Dječji vrtić, Centar za kulturu i Centar za socijalni rad. Tri su zahtjeva pristigla i od stranke Nezavisni-Neovisni za uređenje drvoreda kestena u Prvoj ulici, osiguranje sredstava za osvjetljenje parka u centru Orašja te uvođenje novog granta odn. financiranje vađenja krvi kod ovaca i koza radi zaštite njihovoga zdravlja. Pojašnjenja na svaki zahtjev dala je tajnik Gradske uprave te naglasila kako su za prva dva zahtjeva već predviđene određene aktivnosti, dok je treći u nadležnosti Ureda za veterinarstvo F BIH. Nedić je naglasila kako je jučer stigao i zahtjev Sindikalne organizacije Grada Orašja za povećanje bruto plaća i ostalih naknada, ali da zbog kratkoće vremena ovaj zahtjev nije uzet u razmatranje.

Proračun za narednu godinu predložen je, i na kraju usvojen u iznosu 12.923.100 KM, pri čemu su izjednačene i prihodovna i rashodovna strana. Kao i kod rebalansa, i ovaj je financijski dokument usvojen s19 glasova ZA i jednim protiv HSP-ovog vijećnika Maria Pejića. Usvojena je i Odluka o izvršavanju Gradskog Proračuna za iduću godinu, u kojoj je detaljno razrađen način utroška sredstava. 

Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje, riječi „općina“ i „općinski“, zamijenjeni su riječima „grad“ i „gradski“. Odlukom su predviđeni prava i obveze vijećnika da se educiraju i usavršavaju, te dostava materijala vijećnicima i u elektronskom obliku. Definiran je kriterij za odabir članova radnih tijela, koji omogućava da se u slučaju izbora između jednako kvalificiranih kandidata, daje prednost manje zastupljenom spolu, kao i da se prilikom imenovanja vanjskih članova radnih tijela, osigura zastupljenost ranjivih i marginaliziranih skupina u radnim tijelima čija je nadležnost u vezi s tim skupinama. 

U nastavku sjednice bez dužih rasprava usvojeno je i preostalih 7 točaka dnevnog reda. S ciljem realizacije radova na izgradnji Raskrižja u Donjoj Mahali, spoj magistralne ceste M 14.2. i regionalne ceste R-463, potrebno je izvršiti potpuno izvlaštenje jedne parcele u Donjom Mahali. Vijećnicima je predložena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za potpuno izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje Raskrižja u Donjoj Mahali, koju su na koncu i usvojili. Izvlaštenje ove parcele vezano je za projekt koji je započet 2019. godine, a odnosi se na izgradnju nogostupa i biciklističke staze koja je planirana uz regionalnu cestu R-463 Donja Mahala-Bok. Kako bi zamišljeni projekt bio do kraja realiziran neophodno je izgraditi raskrižje koje će osigurati nesmetano i sigurno prometovanje svih njegovih sudionika. Izvlaštenje se vrši prema projektu Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša ŽP.  Utvrđen je i javni interes za potpuno izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje ceste u Matićima, a radi se o parceli od 46 kvadrata. Odlukom o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, u MZ Kopanice ukinut je status puta na jednoj parceli, za koju je utvrđeno da se i u stvarnosti ne koristi kao put a na kojoj je izgrađen objekt u vlasništvu fizičke osobe.

Vijećnici su usvojili i Odluku o planu parcelacije građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu, a sve u svrhu privođenja zemljišta namjeni, u ukupnoj površini od 9.180 m², na kojoj će biti formirane 4 nove parcele, iza Omladinskoga doma, na separaciji šljunka. Planom parcelacije utvrđena je veličina, oblik, položaj građevinske parcele, pristup parceli i površine za javnu namjenu. Zbog isteka mandata, Gradsko vijeće je razriješilo dosadašnje članove Upravnog vijeća Ljekarske zdravstvene ustanove „Ljekarna Orašje“, a nakon provedenog javnog natječaja imenovalo u novi sastav: Ružu Topić, Ifetu Kabaklić i Matu Živkovića.

Nakon razmatranja građanske inicijative Grupe građana Orašja od 14.11.2023. godine, koja se  odnosi na funkcioniranje javne rasvjete na području Mjesne zajednice Orašje, Gradsko vijeće je donijelo Zaključak kojim zadužuje Gradonačelnika i nadležne gradske službe da razmotre građansku inicijativu, kao i stanje javne rasvjete na području svih mjesnih zajednica Grada Orašja. Također je zaključeno da se poduzmu mjere i aktivnosti za otklanjanje problema funkcioniranja javne rasvjete, u skladu s utvrđenim prioritetima i financijskim mogućnostima Grada Orašja. Sjednica je završena informacijom o primjeni aplikacije eCitizen u Gradu Orašju, odnosno online platforme za komunikaciju građana s vijećnicima i gradonačelnikom, modula za javne rasprave, modula za sjednice vijeća, za pritužbe, kao i neke druge dodatne mogućnosti. Aplikacija se nalazi na službenoj stranici Grada Orašja, a instalirana je u okviru projekta MEG kojeg provodi UNDP. Predsjednik Stanko Vincetić sjednicu je okončao nakon sat i pol vremena, a cjelokupan tijek ovoga zasjedanja reemitirat ćemo u petak 29. prosinca u programu Radiopostaje Orašje od 10 sati.

spot_img

najnoviji članci

istražiti više