Upis djece u DV Pčelica Orašje

Upravno vijeće dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje, je raspisalo je Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje u pedagošku 2016./2017.godinu. U Vrtić se upisuju predškolska djeca od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu i to: djeca koja zajedno sa oba roditelja imaju prebivalište na području općine Orašje i državljani su BiH, izuzetno djeca čiji roditelji nemaju prebivalište na području općine Orašje ukoliko ima dovoljno mjesta u odgojnim skupinama njegove dobne skupine. U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko se u tekućoj godini ispisuje iz Vrtića, odnosno za jasličku skupinu 3 djece, a u vrtićke skupine 12 djece. Cijene usluga vrtića su sljedeće:

 • Primarni cjelodnevni program djece jasličke dobi: 170,00 KM
 • Primarni cjelodnevni program djece vrtićke dobi: 140,00 KM
 • Poludnevni program: 120,00 KM
 • Usluge stranih jezika: 20,00 KM
 • Usluge grupnih logopedskih vježbi: 30,00 KM

Obzirom da je broj mjesta u vrtiću ograničen, prednost pri upisu imaju ona djeca koja ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • Dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske

skrbi,  a po preporuci Službe za socijalni rad – izravan upis

 • Dijete samohranog zaposlenog roditelja – broj bodova 10
 • Dijete roditelja invalida ili teže oboljelog roditelja, djeca žrtava ili branitelja Domovinskog rata – broj bodova 10
 • Dijete s oba zaposlena roditelja – broj bodova 8
 • Dijete privremeno ili trajno rastavljenih roditelja – broj bodova 8
 • Dijete iz obitelji s troje ili više djece, obitelj sa djecom sa poteškoćama – broj bodova 5
 • Dijete sa poteškoćama, a po preporuci nadležne službe/Doma zdravlja – broj bodova 5
 • Dijete u godini prije polaska u školu – broj bodova 3
 • Dijete iz obitelji s dvoje djece – broj bodova 3
 • Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen – broj bodova 2

 

Zahtjevi za upis roditelja/skrbnika čija djeca s početka nove pedagoške godine neće navršiti 1 godinu života neće biti bodovana po navedenim kriterijima, već će biti uvršteni na konačnu listu s ništa (0) bodova prema datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađem.

Pri upisu djeteta u vrtić, roditelji su dužni dostaviti svu dokumentaciju kojom dokazuju postojanje navedenih kriterija za prednost pri bodovanju, i to:

 • ispunjen zahtjev za upis – preuzima se u vrtiću,
 • prijava prebivališta
 • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,
 • rodni list djeteta,
 • potvrde o radnom statusu roditelja – potvrde o zaposlenju roditelja ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica, dokaz o statusu poljoprivrednika,
 • rješenje o invalidnosti roditelja,
 • rodne listove za ostalu djecu u obitelji,
 • liječničku potvrdu specijalista ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta
 • preporuku ili rješenje ovlaštenog organa za djecu s poteškoćama u razvoju
 • liječničku potvrdu o redovnoj cijepljenosti djeteta i o općem psihofizičkom statusu djeteta (potvrda se dostavlja po okončanju postupka upisa i to samo djeca koja su prošla po natječaju , a prije početka pohađanja Vrtića )
 • potvrda Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu
 • pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje
 • druge dokaze kojima se dokazuje prednost pri upisu djeteta u Vrtić.

O mogućnosti pružanja usluga produženog boravka za djecu koja pohađaju prvi razred Osnovne škole u Orašju odlučiti će Upravno vijeće Vrtića, nakon završene procedure upisa.

Postupak upisa djece u programe Vrtića provodi Povjerenstvo za upis koje imenuje Upravno vijeće. Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis u Vrtić objaviti odluku o rezultatima upisa. Rezultati upisa kao i lista čekanja sa imenima djece koja nisu ostvarila pravo upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči Vrtića, u obliku liste koja sadrži:

– redni broj,

– prezime i ime,

– datum rođenja i

– ukupan broj bodova.

Tijekom godine ne objavljuje se novi natječaj za upis djece u Vrtić već se djeca primaju na temelju podnesenih zahtjeva na ovom natječaju, prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za upis ili ovisno o promijenjenim uvjetima koji utječu na broj bodova (zaposlenje roditelja, bolest ili drugi razlozi).

Natječaj je otvoren 30 dana, od 27.04.2016.godine do 27.05.2016.godine, .

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti osobno ili putem preporučene pošte s naznakom  „ NE OTVARATI – Prijava na „Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje u pedagošku 2016./2017.godinu“ na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ «PČELICA»,

ORAŠJE, ULICA XI  BROJ 4,

76270 ORAŠJE

 

Nepotpune ili nepravovremeno dostavljene prijave ne ulaze u postupak upisa.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password