Općinsko vijeće Orašje usvojilo Nacrt proračuna Općine Orašje za 2017.g.

Treća sjednica Općinskog vijeća Orašje održana je 9. ožujka 2017. godine s usvojenim dnevnim redom od 17 točaka. Nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika s 2. sjednice, te vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su usvojili Program

rada za ovu godinu. Programom rada u 44 točke utvrđeni su poslovi i zadaci Općinskog vijeća, s nositeljima i rokovima za izvršavanje poslova i zadataka, a radi se o okvirnom planu jer vijećnici su pozvani da predlažu, daju sugestije i inicijative za donošenje odluka za dobrobit općine Orašje.

Zaključkom je usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orašje za prošlu godinu u kojem je zaključeno da su ukupni prihodi i primici ostvareni u iznosu od 8.367.591 KM i u odnosu na planirani iznos od 8.813.790 KM daju indeks izvršenja 95. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u visini od 8.313.222 KM i u odnosu na planirani iznos od 8.808.970 KM daju indeks izvršenja 94. Na kraju 2016. godine ostvaren je suficit odnosno višak prihoda i primitaka u iznosu od 54.369 KM, koji je namijenjen za pokriće gubitaka ostvarenih iz ranijih godina.

Nakon iscrpne rasprave izglasana je Odluka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu u iznosu od 6.400.700,00 KM. Isto toliko u ovoj godini po nacrtu Proračuna iznosili bi rashodi. Nacrt Proračuna usvojen je kao dobra osnova za izradu prijedloga Proračuna Općine Orašje, a do tada Općina Orašje će i dalje svoje financijsko poslovanje vršiti po Odluci o privremenom financiranju.

S obzirom na to da je u postupku izgradnje kanalizacije otpadnih voda i sustava prijenosa za Orašje, Ugljaru i Donju Mahalu potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose, odnosno provesti postupak potpunog izvlaštenja nekretnina u korist Općine Orašje, Općinsko vijeće Orašje usvojilo je prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa nad parcelama u katastarskim općinama Orašje I., Ugljara, Donja Mahala I. i Donja Mahala III.,odnosno nad parcelama kroz koje prolazi kanalizacijski sustav.

Odlukom o prodaji gradskog građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja ovlašten je Općinski načelnik da raspiše javni natječaj za 15 parcela u “Poduzetničkoj zoni Dusine” i to radi izgradnje radi gospodarskih objekata. Odlukom je utvrđena i početna cijena za svaku parcelu ovisno o njenoj veličini.

U Odluku o statusnoj promjeni Srednje škole fra Martina Nedića Orašje ugrađena je jedna izmjena kojom je omogućeno da Srednja strukovna škola kao pravni slijednik može nastaviti koristiti zemljište na kojem se nalaze pripadajuće školske radionice strojarske struke.

Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća «Vodovod i odvodnja» d.o.o. Orašje s obzirom na to da dosadašnjim članovima ističe četverogodišnji mandat, a nakon toga i Odluku kojom se raspisuje Javni natječaj za imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje u Orašju.

Općinsko vijeće podržalo je i Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva, i za provedbu postupka imenovalo Povjerenstvo u sastavu: Sadija Subašić, Ana Živković i Josip Živković.

Općinsko vijeće Orašje preuzelo je zemljište u površini od 20 m2 iz posjeda dosadašnjeg korisnika Poljoprivrednog dobra „Dusine“ radi privođenja trajnoj namjeni, odnosno radi uređenja za građenje.

Nataša Čolić, Faruk Zahirović i Luka Pejić imenovani su Rješenjem u Komisiju za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina na području općine Orašje na mandatni period od dvije godine.

Gabrijela Martinović Dominković, Manda Rezo i Vlado Stanić imenovani su Rješenjem za članove Drugostupanjske komisije u upravnom postupku, a istim rješenjem su razriješeni dosadašnji članovi kojima je istekao dvogodišnji mandat.

Kako poljoprivreda kao djelatnost još uvijek ima dominantno mjesto na području općine Orašje, od koje kao osnovne ili dopunske djelatnosti živi oko 80 % stanovništva, tako joj se u nekoliko posljednjih godina posvećuje pažnja i sa razine lokalne jedinice samouprave sukladno mogućnostima općinskog Proračuna. U skladu s tim Općinsko vijeće usvojilo je nacrt Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede u 2017. godinu. Kao i ranijih godina cilj ove Odluke je obuhvatiti što širi spektar poljoprivrednih proizvođača, posebno poljoprivrednih proizvođača voća, povrća (proizvodnja „na otvorenom“ i plastenička proizvodnja), farmera iz oblasti peradarske, svinjogojske, ovčarske i govedarske proizvodnje. Kroz investicijske potpore predviđene ovom Odlukom nastoje se dodatno potaknuti poljoprivredni proizvođači koji sebe vide kao moguće profesionalce u nekim u Odluci navedenih vidova poljoprivredne proizvodnje.

Vijeće je dalo suglasnost za kandidiranje projekata Općine Orašje kod Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD – International Fund for Agricultural Development) u okviru Projekta izgradnje i rekonstrukcije tržišne infrastrukture u općini Orašje koji se provodi prema odredbama Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Ureda za koordinaciju projekta pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iz Sarajeva i Općine Orašje. Radi se o dva projekta:  „Hladnjača za čuvanje voća i povrća“ i „Distributivni centar za povrće Orašje“.  Maksimalna  vrijednost svakog projekta iznosi 250.000,00 KM, a Općina Orašje će ih sufinancirati u iznosu 30% vrijednosti.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće Orašje dalo je suglasnost na imenovanje Maje Kobaš iz Tolise za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje čime je predsjednik Mario Oršolić zaključio Treću sjednicu ovoga tijela.

www.orasje.ba/rpo

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password