NERDA NATJECAJ ZA UPOŠLJAVANJE

Na osnovu Ugovora između Međunarodne organizacije rada (ILO/MOR) i Udruženja za razvoj NERDA, broj 40189497 od 19.06.2017. godine, o implementaciji Projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)“ i Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza u implementaciji projekta (NERDA broj VLP-80-2/17 i broj Službe za upošljavanje ŽP 01-34-284/17), kojim se potvrđuje suradnja u implementaciji projekta u okviru BiH/15/01/EUR – Lokalna partnerstva za zapošljavanje (LEP) u BiH, raspisuje se
JAVNI POZIV NEUPOSLENIM LICIMA SA EVIDENCIJE SLUŽBE ZA UPOŠLJAVANJE ŽUPANIJE POSAVSKE ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA U SKLOPU PROJEKTA „PARTNERSTVO ZA UPOŠLJAVANJE U POSAVINI (LPZ)“
1. Uvod
Projekat „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)“ predstavlja sistemski pristup svih relevantnih aktera na uspostavljanju funkcionalnog modela za povećavanje mogućnosti održivog upošljavanja na prostoru Općine Orašje u skladu sa potrebama gospodarstvenika. Nositelj projekta je Udruženje za razvoj NERDA, dok su partneri: Općina Orašje, Služba za upošljavanje Županije Posavske, Srednja strukovna škola Orašje i poduzeća: NEXUS BH, SKELE KOMERC i PRIMA VIP. Projekat se realizuje u okviru Programa Međunarodne organizacije rada „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, a koji financira Evropska Unija. Realizacija Programa stručnog osposobljavanja je jedna od planiranih aktivnosti, koja će voditi ka kreiranju novih radnih mjesta na području Posavine.
2. Predmet javnog poziva
U svrhu realizacije općeg i specifičnog cilja Projekta JU Služba za upošljavanje Županije Posavske u suradnji sa JU Srednja strukovna škola Orašje i poduzećima NEXUS BH d.o.o., SKELE KOMERC d.o.o. i PRIMA VIP d.o.o. pozivaju neuposlena lica sa evidencije Službe za upošljavanje Županije Posavske da se prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja u trajanju od 3 mjeseca (za zanimanje stolar), 3 mjeseca (za zanimanje mesar) i 4 mjeseca (za zanimanje CNC operater). Cilj provođenja Programa stručnog osposobljavanja po ovom Javnom pozivu je sticanje znanja i vještina potrebnih radi stupanja u radni odnos, a predviđeno je sljedeće:
– Da pet (5) neuposlenih osoba pohađa 3-mjesečni Program stručnog osposobljavanja za zanimanje stolar;
– Da trideset (30) neuposlenih osoba pohađa 3-mjesečni Program stručnog osposobljavanja za zanimanje mesar;
– Da pet (5) neuposlenih osoba pohađa 4-mjesečni Program stručnog osposobljavanja za zanimanje CNC operater.
3. Financijski okvir
Planirana sredstva za realizaciju Programa stručnog osposobljavanja po ovom Javnom pozivu obezbijeđena su iz sredstava EU po Programu Međunarodne organizacije rada – ILO/MOR “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” u okviru implementacije Projekta iz tačke 1. ovog Javnog poziva.
Tokom pohađanja Programa stručnog osposobljavanja, polaznicima će biti obezbijeđena mjesečna financijska naknada na ime toplog obroka i troškova prevoza za vrijeme trajanja Programa stručnog osposobljavanja (za stolara i mesar po 3 mjeseca i za CNC operatera 4 mjeseca). Navedene financijske naknade polaznicima Programa stručnog osposobljavanja će biti isplaćivane mjesečno na osnovu Ugovora kojeg će potpisati nakon odabira za pristupanje Programu, te na osnovu uredne evidencije o pohađanju teorijske i praktične nastave.
Pored toga, za sve polaznike Programa stručnog osposobljavanja će se sredstvima projekta obezbijediti osiguranje od povrede na radu za vrijeme trajanja Programa stručnog osposobljavanja, kao i ljekarsko osiguranje za najuspješnije polaznike koji će biti odabrani za zasnivanje radnog odnosa.
4. Odabir polaznika Programa stručnog osposobljavanja
Odabir kandidata za Program stručnog osposbljavanja, iz tačke 2. ovog Poziva, vršiće posebno formirana Komisija sastavljena od članova Tima za realizaciju Projekta.
JU Služba za upošljavanje Županije Posavske, Općina Orašje, JU Srednja strukovna škola Orašje i poduzeća NEXUS BH d.o.o., SKELE KOMERC d.o.o. i PRIMA VIP d.o.o. biraju neuposlena lica iz kategorije ciljne grupe, prema kriterijima i prioritetima navedenim u tački 5. ovog Poziva.
Lica koja se prijave na Poziv će biti komisijski bodovana1 i njihove prijave će biti ocijenjene prema kriterijima definiranim za ovaj Poziv. Komisija za odabir kandidata zadržava pravo da izvrši provjeru podataka navednih u prijavi kandidata, te će po potrebi organizirati i intervjue sa prijavljenima kako bi se izvršio odabir najboljih kandidata.
Po okončanju odabira, poduzeća partneri (NEXUS BH d.o.o., SKELE KOMERC d.o.o. i PRIMA VIP d.o.o.) sa Srednjom strukovnom školom Orašje zaključuju ugovor o izvođenju praktične obuke u skladu sa važećim nastavnim planovima i programima za navedena zanimanja, u cilju regulisanja međusobnih prava i obaveza i po
1 Tablica za bodovanje prijavljenih kandidata prema kriterijima Poziva će biti prezentirana javnosti na Info danu za zainteresirane koji će biti organiziran za vrijeme trajanja Poziva u Orašju.
jedan primjerak tog ugovora dostavljaju JU Služba za upošljavanje Županije Posavske i Udruženju za razvoj NERDA, kao nositelju projekta.
Za minimalno 30 obučenih neuposlenih osoba po ovom Javnom pozivu sa najboljom ocjenom kroz Program stručnog osposobljavanja biće obezbijeđeno upošljavanje u poduzećima partnerima ili kod drugih kompanija (20 radnih mjesta za zanimanje mesar, 5 radnih mjesta za zanimanje stolar i 5 radnih mjesta za CNC operatera).
5. Ciljna grupa
Ciljnu grupu po ovom Javnom pozivu čine neuposlena lica sa srednjom stručnom spremom, registrovana na evidenciji JU Služba za upošljavanje Županije Posavske, po sljedećim kriterijima i prioritetima:
 mladi (do 30 godina),
 žene,
 osobe preko 45 godina,
 osobe sa invaliditetom,
 korisnici socijalne pomoći,
 kao i drugi pripadnici osjetljivih grupa koji su neuposleni.
Prednost će se obezbijediti kroz bodovanje prilikom selekcije kandidata.
6. Prava i uslovi učešća
Pravo učešća imaju lica sa evidencije JU Službe za upošljavanje Županije Posavske, koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 da su stariji od 18 godina;
 da posjeduju dokaz o stručnom obrazovanju iz tačke 5. ovog Javnog poziva.
Neuposlene osobe sa evidencije JU Službe za upošljavanje Županije Posavske koje žele učestvovati u Programu stručnog osposobljavanja, dužne su u predviđenom roku dostaviti sljedeće:
1. Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva);
2. Uvjerenje o neuposlenosti iz evidencije JU Služba za upošljavanje Županije Posavske;
3. Kopija dokaza o stečenom stručnom obrazovanju (potvrde i uvjerenja za posjedovanje drugih vještina, ako ih posjeduju);
4. Ukoliko se radi o korisniku socijalne pomoći – priložiti potvrdu o statusu izdanu od strane nadležnog Centra za socijalni rad
5. Ukoliko se radi o osobi sa invaliditetom – priložiti rješenje/potvrdu nadležne institucije
6. Izjava o davanju saglasnosti za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva (sastavni dio ovog Javnog poziva).
Napomena: Navedenu dokumentaciju nije potrebno ovjeravati.
7. Rok za podnošenje zahtjeva
Krajnji rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je 12.10.2017. godine. Detaljnije informacije mogu se dobiti i na oglasnim tablama Službe za upošljavanje Županije Posavske, Općine Orašje, te na web stranicama Udruženja za razvoj NERDA i Općine Orašje.
8. Način prijave i rezultati Javnog poziva
Neuposlena lica sa evidencije koja žele učestvovati u ovom Javnom pozivu će Prijavu sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom NE OTVARAJ – Prijava za učešće u programu stručnog osposobljavanja, predati putem pošte ili osobno na jednu od sljedećih adresa:
 JU Služba za upošljavanje Županije Posavske
Ulica III br. 50, 76270 Orašje
 Biro Orašje
Treća ulica br. 50
 Biro Odžak
Omladinska bb
 Biro Domaljevac-Šamac
Posavskih branitelja br. 148
Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na oglasnim tablama JU Službe za upošljavanje Županije Posavske i Općine Orašje, te na web stranici nositelja projekta.
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti na sljedeće brojeve telefona:
 Biro Orašje: 031 713 964
 Biro Odžak: 031 761 421
 Biro Domaljevac-Šamac: 031 791 931
 Općina Orašje: 031 712 010
 Udruženje za razvoj NERDA: 063 617 777
Pored toga, projektni tim će organizirati i Info dan za ovaj Javni poziv u Orašju za vrijeme trajanja Poziva, kako bi se detaljno prezentirali uvjeti Poziva i način prijave. O mjestu i datumu Info dana će zainteresirani biti obavješteni putem medija i Biroa.
PRILOG 1 PRIJAVA NA JAVNI POZIV NEUPOSLENIM LICIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNOG OSPOSBLJAVANJA U SKLOPU PROJEKTA „PARTNERSTVO ZA UPOŠLJAVNJE U POSAVINI (LPZ)“
IME I PREZIME NEUPOSLENE OSOBE: _________________________________________________
ADRESA PREBIVALIŠTA I KONTAKT TELEFON: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ DATUM ROĐENJA:________________________________________________________________ POL (zaokružiti): ŽENSKI MUŠKI
ŠKOLSKA SPREMA: ________________________________________________________________
STEČENO ZANIMANJE: _____________________________________________________________ PROGRAM STRUČNOG OSPOSBLJAVANJA ZA KOJEG SE PRIJAVLJUJETE (zaokružite jedno zanimanje):
1) STOLAR
2) MESAR
3) CNC OPERATER
RADNO ISKUSTVO: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
DRUGE VJEŠTINE (Navedite druge vještine koje posjedujete: poznavanje stranih jezika, rad na računaru, rad i rukovanje specifičnim strojevima i sl. Ukoliko posjedujte potvrde, certifikate i druge vrste uvjerenja za ove vještine navedite i priložite ih uz Prijavu. Ove vještine će biti uključene u bodovnu listu i ocjenjivanje.): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Orašje, datum:____________________ Potpis:_______________________
PRILOG 2
IZJAVA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA OBJAVU I KORIŠTENJE REZULTATA JAVNOG POZIVA NEUPOSLENIM LICIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNOG OSPOSBLJAVANJA U SKLOPU PROJEKTA „PARTNERSTVO ZA UPOŠLJAVNJE U POSAVINI (LPZ)“
I Z J A V A
Ja, _____________________________, broj osobne karte _______________________, JMBG____________________, adresa ______________________________________, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da dajem saglasnost za objavu rezultata Javnog poziva neuposlenim licima za prijavu učešća u programu stručnog osposobljavanja u sklopu projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)“.
U Orašju, _____________ godine. __________________________ (potpis podnosioca izjave)

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password