Natječaj za ravnatelja J.P. Radiopostaja Orašje

JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

Nadzorni odbor

 

Broj: 08-1/16

Orašje, 17.5.2016.godine

 

Na temelju članka 8. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 17. i 19. Statuta Javnog poduzeća „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“ 8/05 i 2/11), i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog natječaja broj: 08/16 od 17.5.2016. godine, Nadzorni odbor JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

 

 1. Predmet Javnog natječaja

Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o.

Orašje na period od četiri godine.

 

 1. Opis pozicije

Ravnatelj JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje organizira i rukovodi poslovanjem Radiopostaje Orašje, predstavlja ga i zastupa prema trećim osobama, odgovora za zakonitost rada Javnog poduzeća, izvršava odluke Nadzornog odbora, provodi Statut i Etički kodeks, vrši izradu i nadgledanje realiziranja planova poslovanja, sklapa ugovore i poduzima sve pravne radnje u i za Radiopostaju Orašje, priprema prijedloge o raspodjeli dobiti, vrši zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa zakonom, za neometano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja, obavlja i druge  poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Radiopostaje Orašje.

Za svoj rad ravnatelj je odgovoran Nadzornom odboru i skupštini Radiopostaje Orašje odnosno Općinskom vijeću Orašje.

 

 1. Uvjeti natječaja

Kandidati za izbor i imenovanje ravnatelja moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti :

 • da je stariji od 18 godina,
 • da je državljanin BiH,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. Ustava BiH),
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u javnom poduzeću pet godina od pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 • da nije osoba kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u poduzeću u koje se kandidira,
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 • da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH,
 • da nema privatni ili financijski interes u poduzeću u koje se kandidira.

Posebni uvjeti:

 • da ima završenu visoku školsku spremu VII./1 stupanj obrazovanja društvenog smjera, ili završen drugi ciklus tog obrazovanja,
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u oblasti informiranja i elektronskih medija,
 • da ima sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
 • da ima sposobnost nepristranog donošenja odluka.

 

Pored navedenih uvjeta, prilikom rangiranja kandidata uzet će se u obzir savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije, te sposobnost nepristranog donošenja odluka, a što će se procijeniti putem intervjua.

 

 1. Podnošenje prijava

Uz prijavu na natječaj, koja mora sadržavati, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti:

 1. a) kratki životopis;
 2. b) uvjerenje o državljanstvu ili presliku CIPS osobne iskaznice;
 3. c) kopiju diplome o završenom obrazovanju, i nostrifikaciju ukoliko je diploma stečena u

inozemstvu;

 1. d) dokaz (uvjerenje, potvrda) o radnom iskustvu sa najmanje tri godine radnog iskustva na

poslovima u oblasti informiranja i elektronskih medija;

 1. e) uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca);
 2. f) vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat

disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana

objavljivanja upražnjene pozicije;

 1. g) ovjerena izjava da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.

Ustava BiH);

 1. h) vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije osoba osuđivana za krivično djelo i

privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u javnom poduzeću pet godina od pravosnažnosti

presude isključujući vrijeme zatvorske kazne;

 1. vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije osoba kojem je pravosnažnom presudom

zabranjeno obavljanje aktivnosti u poduzeću u koje se kandidira;

 1. j) vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu

članka 12. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;

 1. k) vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH

(“Službene novine Federacije BiH” br. 70/08)

 1. l) vlastoručno potpisana i ovjerena izjava da nije predsjednik ili član Nadzornog ili

Upravnog tijela drugog društva ili institucije sukladno odredbama Zakona o gospodarskim

društvima.

 

Svi kandidati koji se prijave na javni natječaj dužni su dostaviti originale ili ovjerene preslike dokumenata kojim dokazuju uvjete postavljene natječajem.

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1.6.2016. godine.

 

Prijave na natječaj sa svim traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti, sa naznakom Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja  – NE OTVARATI – , na adresu:

 

JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

Nadzorni odbor

Osma ulica, broj 3

76270 Orašje

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 1. Ostale informacije

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete Javnog natječaja, Nadzorni odbor će obaviti intervju. Za kandidata koji se ne pojavi na intervju smatrat će se da je odustao od daljnjeg postupka.

Konačno imenovanje ravnatelja vrši Nadzorni odbor.

 

 

Predsjednik

_____________

Ilija Baotić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password