Gospodarstvenici Županije Posavske očekuju brze i konkretne pomoći

Na zadnjoj sjednici Vlada Županije Posavske je usvojila Informaciju o stanju u gospodarstvu uzrokovanu pandemijom koronavirusa, koja sadrži prijedlog mjera predloženih od strane Povjerenstva, za Vladu ŽP – 6 mjera i Vladu F BiH – 12 mjera, koje su dostavljene, odnosno predložene Vladi Federacije BiH. Na sastanku Povjerenstva (30.03.2020.) sa predstavnicima tri općinske udruge gospodarstvenika, uz nazočnost predsjednika Vlade ŽP, zaključeno je da je neophodna brza i konkretna reakcija, u prvom redu Vlade FBiH, sa donošenjem mjera koje će doprinijeti opstojnosti gospodarskih subjekata i očuvanju radnih mjesta.
Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja će u suradnji sa Povjerenstvom za praćenje utjecaja pandemije koronavirusa na gospodarstvo Županije Posavske kao i s udrugama na području županije, te nadležnih institucija, pratiti i evidentirati stanje u gospodarskim subjektima na području županije i na temelju istih predlagati mjere kojima će se izbjeći neželjeni scenarij, prestanka (umanjenja) poslovnih aktivnosti i gubitak radnih mjesta. S ciljem efikasne i kvalitetne provedbe donesenih mjera prema gospodarstvu, neophodna je koordinacija svih razina vlasti.

Informacija o stanju u gospodarstvu Županije Posavske sa prijedlogom
mjera za smanjenje utjecaja i saniranje posljedica uzrokovanih pandemijom korona
virusa, koju je Vladi ŽP i Vladi FBiH uputilo Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja ŽP.

Povjerenstvo za praćenje utjecaja pandemije korona virusa (COVID-19) na gospodarstvo ŽP, održalo je sastanak dana 20.03. i 24.03.2020. i na istim raspravljalo o stanju gospodarstva u ŽP. Povjerenstvo je konstatiralo da je došlo do značajnih poteškoća u radu gospodarskih subjekata,te su ograničene ili zaustavljene gospodarske aktivnosti u većini poduzeća ili obrta. Uslijed zatvaranja odnosno preporuka o obustavljanju rada gospodarskih subjekata u nizu djelatnosti zaustavljeni su normalni tokovi privređivanja.

Sve navedeno je razultiralo i otvorilo značajan broj pitanja koja se ogledaju posebno sa aspekta Opstojnosti gospodarskih subjekata i očuvanja radnih mjesta. S obzirom na novonastalu situaciju, Povjerenstvo predlaže Vladi ŽP da poduzme sljedeće mjere u cilju smanjenja utjecaja pandemije korona virusa na gospodarstvo Županije Posavske:
1) Žurno izvršiti isplatu iz Proračuna Županije Posavske svih prispjelih obveza gospodarskim subjektima, poduzećima, obrtima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima-OPG, koje su rezultat potpisanih ugovora ili stečenih prava iz prethodnog perioda.
2) Vlada Županije Posavske da izvrši preraspodjelu sredstava u Proračunu ŽP za 2020. godinu, uvažavajući zakonska ograničenja na način da predviđene tekuće grantove i tekuće rashode, te kapitalne grantove stavi na dispoziciju kroz utrošak grantovskih sredstava koji će direktno doprinijeti poboljšanju gospodarske situacije na području Županije Posavske.
3) Kada se stvore uvjeti izvršiti rebalans Proračuna ŽP za 2020. godinu s ciljem povećanja grantova za podršku i opstojnost gospodarskih subjekata i očuvanje uposlenosti na području ŽP.
4) Preporučuje se donošenje privremene odluke odgode plaćanja obveza, minimalno tri mjeseca, počevši od 01.04.2020. koje su prihodi Županije Posavske i Općina na području ŽP (odnose se na obveze koje su u nadležnosti Općinskog vijeća i Skupštine ŽP).
5) Kontinuirana suradnja Vlade ŽP i nadležnih Ministarstava sa Gospodarskom komorom i Obrtničkom komorom ŽP, Udrugama poduzetnika i poljoprivrednika, te sindikatima u cilju prevladavanja postojećeg stanja.
6) Kao krajnju mjeru za prevladavanje i umanjenje utjecaja pandemije korona virusa (COVID-19) na gospodarstvo ŽP, Vlada ŽP treba da
razmotri u okviru svojih mogućnosti eventualno zaduženje kod financijskih institucija na domaćem i međunarodnom tržištu.

Uvažavajući prethodno donijetu „Informaciju o prijedlogu mjera Vlade Federacije BiH za
stabilizaciju gospodarstva i saniranje posljedica pandemije korona virusa sa prijedlogom
zaključaka“, predlažemo Vladi ŽP da se očituje o istom sa posebnim osvrtom da predložene mjere budu realizirane sa ciljem:
– Opstojnosti gospodarskih subjekata,
– Očuvanja radnih mjesta,
– Očuvanja stabilnosti PIO/MIO i Fonda zdravstvenog osiguranja.
i da iste budu upućene Vladi Federacije BiH:
1) Donijeti odluku do 01.04.2020. godine u svezi sufinanciranja-plaćanja u cijelosti minimalnog osobnog dohotka sa svim obvezama odnosno doprinosima i porezima za sve gospodarske subjekte čije je poslovanje pretrpjelo značajne štete kao posljedicu pandemije korona virusa.
2) Žurno uspostaviti garantni fond sa ciljem da se podrže svi gospodarski subjekti na području Federacije BiH, bez obzira na djelatnost, a koji su pretrpjeli štete u poslovanju (direktno ili indirektno), uslijed pandemije korona virusa, sa točno definiranim
kriterijima koji će uzeti u obzir i regionalnu zastupljenost gospodarskih subjekata.
3) Uvesti moratorij na otplatu kredita za sve gospodarske subjekte (poduzeća i obrte) kod svih kreditnih institucija na području BiH, minimalno tri mjeseca uzimajući kao referentnu točku 01.04.2020. godine. Osigurati da se moratorij odnosi na investicijske kredite i kredite za obrtna sredstva, te da se za kredite kao što su revolving krediti i dr., a kojima ugovor ističe u periodu od
01.04.2020., na zahtjev korisnika o korištenju istog automatizmom produžava na rok od dodatnih 12 mjeseci zbog pandemije korona virusa, a u cilju održanja likvidnosti korisnika kredita.
4) Osigurati kvalitetna kreditna sredstva, sa što manjom kamatnom stopom, dužim grace periodom za sve gospodarske subjekte bez obzira na djelatnost a u cilju ponovnog pokretanja proizvodnje te poboljšanja likvidnosti i zadržavanja zaposlenosti posebice u
malim i srednjim poduzećima, uz sufinanciranje kamatne stope.
5) Neophodno je da Vlada Federacije BiH žurno poduzme radnje u pogledu unutarnje preraspodjele sredstava Proračuna Federacije BiH, te uz zaduženje kod domaćih i međunarodnih financijskih institucija osigura sredstva i plasira ih putem resornih Ministarstava i drugih tijela Vlade u cilju direktne pomoći-transfera za opstojnost gospodarskih subjekata, te time doprinese i sufinanciranju održavanja što većeg broja zaposlenih u istima.
6) Osigurati sredstva od strane Vlade Federacije BiH za potrebe Federalnog zavoda za zapošljavanje sa ciljem prevladavanja pogoršanog stanja u pogledu očuvanja prava neuposlenih osoba, a posebno onih koji su ostali bez posla uslijed pandemije korona
virusa, te žurno postupanje i uvođenje istih u pravo, sa ciljem da ova gospodarsko socijalna mjera zbrinjavanja radnika da pozitivan efekt na materijalno, socijalno i zdravstveno stanje istih.
7) Žurno izvršiti isplatu ostvarenih potpora za sve poljoprivredne proizvodnje iz 2019. godine, čime bi se značajno pomoglo realizaciji sjetve u 2020. godini, što je s obzirom na novonastale okolnosti od bitnog značaja za proizvodnju hrane u našoj državi.
8) Žurno donijeti odluku na temelju koje se do daljnjeg odgađa uplata poreza na dobit za 2019. godinu i akontacija poreza na dobit za 2020. godinu.
9) Donijeti Odluku o odgodi naplate prispjelih obveza gospodarskih subjekata (poduzeća i obrta) na period od 3 mjeseca, po osnovu izdanih prekršajnih naloga od strane nadležnih inspekcijskih i drugih tijela na području Federacije BiH.
10) Traži se od Vlade Federacije BiH da u suradnji sa Vijećem ministara BiH osigura maksimalnu prohodnost transporta roba i materijala preko graničnih prijelaza BiH i susjednih država, kao i Europske Unije sa prioritetom za transport hrane i repromaterijala za proizvodnju hrane.
11) Uputiti prijedlog odluke Vijeću ministara BiH da se uplata PDV-a vrši u idućih šest mjeseci do kraja tekućeg mjeseca za prethodni obračunski mjesec, uzevši kao referentni mjesec, obračun za travanj 2020. godine.
12) Kod donošenja odluka, a koje se odnose na mjere za smanjenje utjecaja pandemije korona virusa na gospodarstvo Federacije BiH osigurati zastupljenost svih razina vlasti u tijelima koja će iste donositi i pratiti njihovu realizaciju.

Predsjednik Povjerenstva
Dragutin Živković, ministar

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password